RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz. UE L 119 z 2016, s.1) dalej RODO informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: 018 471 biuro@ckkrynica.pl, nr tel. 018 471 07 50;
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju wiadomości jak również prowadzenia korespondencji mailowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli przesłana korespondencja będzie dotyczyła podjęcia przez administratora działań na podstawie przepisów prawa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. W przypadku korespondencji przesłanej w innych celach niż określone powyżej dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielonej zgody w celu udzielenia odpowiedzi;
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcy usług IT, a także organy i podmioty publiczne lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów;
  • dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przez czas określony w tych przepisach;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów;
  • Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)   3      sokol_logo    kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453

LOGO FILHARMONIA         LogoPCK (1)            MGOK Logo        Projekt bez tytułu (37)