Ochrona danych osobowych

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L.2016.119.1/, dalej „RODO”:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju z siedzibą w Krynicy-Zdroju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: biuro@ckkrynica.pl, nr tel. 18 471 07 50;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • rozpatrzenia przesłanej do Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju korespondencji,
  • podpisania i realizacji umowy której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju,
  • wykonywania zadań realizowanych przez Centrum Kultury w interesie publicznym.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO. Przetwarzanie danych osobowych określone w art. 6 ust. 1 lit. e odbywa się w związki z prowadzeniem działalności kulturalnej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest administrator oraz osoby upoważnione przez administratora a także odbiorcami mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, tj. kancelarie prawne oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez czas określony na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) zgodnie z RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji, zawarcia i realizacji umowy jak również ich podanie może wynikać z przepisów prawa;

9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)   3      sokol_logo    kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453

LOGO FILHARMONIA         LogoPCK (1)            MGOK Logo        Projekt bez tytułu (37)