Konkurs na plakat 56. Festiwalu im. Jana Kiepury

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju  ogłasza konkurs na projekt graficzny plakatu

56. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym Regulaminem i zachęcamy do zgłaszania swoich prac.


Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu

56 edycji Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

Organizator: Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

§ 1

Przedmiot konkursu:

Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt plakatu 56. edycji Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem promującym Festiwal im. Jana Kiepury w 2023 roku.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy z wyłączeniem pracowników Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju.
 3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
 4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić jeden projekt.

§ 3

Wymagania jakie powinien spełniać projekt:

 1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę oraz pozostałe elementy obowiązkowe:
  - logo festiwalu, (dowolna wersja kolorystyczna),
  - nazwę wydarzenia: 56 Festiwal im Jana Kiepury,
  - datę festiwalu: 12.-19.08.2023r.,
  - miejsce festiwalu: Krynica-Zdrój,
  - biały pasek sponsorski na dole plakatu (zajmujący 15% powierzchni  plakatu) na logotypy partnerów,
  - adres strony internetowej www.festiwalkiepury.pl,
 2. Projekt lub jego elementy składowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z Festiwalem: programu, zaproszeń, banera, informacji prasowych itp.
 3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: biuro@ckkrynica.pl w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat Festiwal im. Jana Kiepury.
 4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 14. kwietnia 2023 roku włącznie.
 5. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG o rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie większej niż 5 MB.
 6. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy projektu plakatu opartego na podstawowym wymiarze 1000 x 707 mm (B1 format pionowy).
 7. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.
 8. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Po podjęciu ostatecznej decyzji Komisja Konkursowa poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego projektu.
 9. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
 10. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu trzech dni od daty poinformowania go o wygranej, dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formacie .pdf przygotowany do produkcji w następującym wymiarze: 1000x707mm/B1, w pionie, zgodnie z wytycznymi z drukarni, które otrzyma od organizatora. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody głównej projektowi innego autora.

§ 4

Kryteria oceny:

 1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą Organizatorzy Festiwalu.
 2. Komisja, biorąc pod uwagę jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
 4. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
 5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w paragrafie 6.

  

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący Komisji:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Pszonka – Dyrektor Artystyczny 56. Festiwalu im. Jana Kiepury, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.

Członkowie Komisji:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Tomalski – Profesor w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
 • Dr hab. Iwona Bugajska-Bigos – Profesor w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu,
 • Tomasz Klimek – Dyrektor Centrum Kultury,
 • Agata Broniszewska – Instruktor zajęć plastycznych w Centrum Kultury, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych oraz mgr Wychowania Plastycznego

§ 5

Warunki ogólne:

 1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Informacja o ochronie danych osobowych oraz klauzula informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie korespondencji mailowej stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 2. Ogłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
 3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

§ 6

Nagroda:

 1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 2000,00 PLN brutto (dwa tysiące złotych 0/100).
 2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu:

 1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8

Postanowienia końcowe:

 1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Festiwalu im. Jana Kiepury, stronie internetowej Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, facebooku oraz na wystawie pokonkursowej      w siedzibie Centrum Kultury. Wybrany plakat zostanie wydrukowany  i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
 4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.ckkrynica.pl.

Załącznik do Regulaminu - informacja o ochronie danych osobowych.

Nasi partnerzy

Logo-Małopolska-V-RGB (2)3 sokol_logo kryniczanka_logo_2018_CMYK.PDF - Adobe Reader 2019-11-12 093453LOGO FILHARMONIA

slotwiny-logoLogoPCK (1)MGOK LogoProjekt bez tytułu (37)

 

1

2